Bên trong Đại học VinUni 6500 tỷ VNĐ có gì?

Share Everywhere

Một ngày tại VinUni: Student-led tour of VinUni.

Filmed by Mạnh Cường

Edited by Khánh Vy, Mạnh Cường

✪ Nhấn Đăng kí tại: https://bit.ly/2H6G8cO

➥ Follow me:

» F: https://www.facebook.com/khanhvytran218

» Fp: https://www.facebook.com/khanhvyofficial.

» I: https://www.instagram.com/khanhvyccf

banner quang cao

Post Comments

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.