Có 5 loài rùa biển đưa vào sách Đỏ tại vùng biển nước Việt Nam

Có 5 loài rùa biển tại vùng biển nước ta

 1. Vích (Chelonia mydas)
 2. Đồi mồi (Eretmochelys imbricata)
 3. Quản đồng (Caretta caretta)
 4. Rùa da (Dermochelys coriaces)
 5. Đồi mồi dứa (Lepichochelys olivacea)

Cả 5 loài này đều được đưa vào sách Đỏ Việt Nam. Bốn loài trong số đó đã từng sinh sản, riêng Quản đồng chỉ kiếm ăn không sinh sản, tại vùng biển Việt Nam.

Có 5 loài rùa biển đưa vào sách Đỏ tại vùng biển nước Việt Nam

Quần thể của rùa biển

Sự suy giảm mạnh mẽ quần thể của rùa trong vòng 200 năm qua có sự tác động rất lớn của con người. Những nguyên nhân chính là: 

 • Suy giảm và mất sinh cảnh;
 • Săn bắt và buôn bán rùa biển bất hợp pháp;
 • Đánh bắt không chủ ý;
 • Ô nhiễm môi trường nước;
 • Thiên địch và các loài ngoại lai;
 • Biến đổi khí hậu.

Rùa biển Vích - Chelonia mydas

Rùa biển Vích - Chelonia mydas

Rùa biển Đồi mồi - Eretmochelys imbricata

Rùa biên Đồi mồi - Eretmochelys imbricata

Rùa biển Quản đồng - Caretta caretta

Rùa biển Quản đồng - Caretta caretta

Rùa biển Da - Dermochelys coriaces

Rùa biển Da - Dermochelys coriaces

Rùa biển Đồi mồi dứa - Lepichochelys olivacea

Rùa biển Đồi mồi dứa - Lepichochelys olivacea

 

Post Comments

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.