Bài 1: Quy trình xây dựng và thực hiện bài học gắn với sản xuất, kinh doanh

Sau bài học, học viên:

  • Trình bày được về đổi mới cách tiếp cận quá trình giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh.
  • Hiểu rõ giáo dục theo định hướng STEM và áp dụng được vào dạy học gắn với sản xuất kinh doanh
  • Hiểu rõ và vận dụng được Quy trình xây dựng bài học gắn với sản xuất kinh doanh; Thiết kế tiến trình tổ chức hoạt động dạy học gắn với sản xuất kinh doanh.

Post Comments

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.