Xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường môn Công Nghệ năm 2018

Table of contents

Thực hiện Kế hoạch số 332/KH-BGDĐT ngày 27 tháng 5 năm 2016 về tập huấn xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh và hoạt động tổ chức giáo dục trong nhà trường gắn với thực tiễn sản xuất, kinh doanh của địa phương, Dự án Phát triển Giáo dục Trung học phổ thông giai đoạn 2 phối hợp với Vụ Giáo dục Trung học tổ chức:

I. Mục tiêu môn công nghệ

Nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, giáo viên về phát triển chương trình giáo dục nhà trường; xây dựng và thực hiện các nội dung dạy học gắn với sản xuất, kinh doanh tại địa phương.

II. Nội dung môn công nghệ

  1. Đổi mới cách tiếp cận quá trình giáo dục nhà trường phổ thông theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh.
  2. Một số vấn đề chung về xây dựng và thực hiện chương trình giáo dục nhà trường gắn với sản xuất, kinh doanh tại địa phương.
  3. Quy trình xây dựng bài học theo chủ đề dạy học gắn với sản xuất, kinh doanh tại địa phương trong chương trình giáo dục phổ thông.
  4. Thiết kế và thử nghiệm tiến trình tổ chức hoạt động dạy học bài học theo chủ đề gắn với sản xuất, kinh doanh tại địa phương.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.