Bolero Người Đi Ngoài Phố với bối cảnh phố thị Sài Gòn

Bolero Người Đi Ngoài Phố với bối cảnh phố thị Sài Gòn

https://www.youtube.com/watch?v=4Dz8A4ZmPPQ