Bolero Chờ với bối cảnh phố thị Sài Gòn 2018

Bolero Chờ với bối cảnh phố thị Sài Gòn 2018

https://www.youtube.com/watch?v=KcxBtUfIawo