Bolero Khóc Thầm với bối cảnh phố thị Sài Gòn 2018

Bolero Khóc Thầm với bối cảnh phố thị Sài Gòn 2018

https://www.youtube.com/watch?v=1FK1mxl7084